Det urettmesige oppgjøret

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig

Kontakt og synspunkter:

rettmessig@gmail.com

 

Om nettstedet og forfatteren 

 

Om nettstedet

 

Dette nettstedet er fullstendig fritt og uavhengig. Nettstedet er ikke tilknyttet noen organisasjon eller virksomhet hverken formelt eller uformelt.

 

Nettstedet eller forfatteren  mottar ingen sponsing eller betaling fra noe hold, og det vil heller ikke for framtida bli akseptert noen form for sponsing, betaling eller reklame.

 

Nettstedet står 100 % for forfatterens egen regning og risiko. Forfatteren er personlig ansvarlig for alt som publiseres på nettstedet.

 

De mange eksterne lenkene gir god anledning til kontroll av de oppgitte kildene, og til kontroll av at sitater ikke er utilbørlig revet ut av sin sammenheng. De mange eksterne lenkene kan forhåpentligvis også stimulere til videre lesning og selvstudium.

 

Det dokumentariske materialet er så stort at det godt kunne vært bearbeidet til å utgis i bokform. Men forfatteren ønsker at det systematiserte materialet skal være tigjengelig for alle som er interessert i norsk krigshistorie generelt og forhold vedrørende landssvikoppgjøret spesielt.

 

Om forfatteren (nettredaktøren)

 

Forfatteren (nettredaktøren) er norsk statsborger født i begynnelsen av 1950– tallet.

 

Forfatteren er ikke medlem av noe politisk parti eller medlem av noen organisasjon som har noen agenda, som i det hele tatt berører noen av de stridsspørsmål, som har fulgt i kjølvannet etter landssvikoppgjøret.

 

Ingen i forfatterens nære familie  eller for den slags skyld mer perifere familie er landssviksdømt i rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig så langt forfatteren kjenner til.

 

Forfatteren har ingen formell juridisk eller historisk kompetanse. Imidlertid har forfatteren dokumentert akademisk formalkompetanse ved å ha skaffet seg en full laudabel embedseksamen fra Universitet i Bergen, som kan gi rett til å inneha norske embeder. I tillegg har forfatteren noe formalkompetanse relatert til samfunnsforskning  og administrasjon fra Universitetet i Oslo. Realkompetansen stammer fra et over 40 års fulltids yrkesliv både i offentlig og privat virksomhet.

 

Forfatteren satte i gang med arbeidet med landssvikoppgjøret ut i fra en generell interesse for okkupasjonshistorien. Det førte til at forfatteren kom til at det manglet en lett tilgjengelig og veldokumentert framstilling av en del forhold som bør være av interesse for vurdering av det norske landssvikoppgjøret.

 

Det er alltid seierherren som skriver historien etter en krig, og som dømmer og straffer dem som etter seierherrens mening og synsvinkel har gjort noe galt. Kanskje er det på tide å ta perspektivene til de dømte mer på alvor. Nå over 70 år etter at krigen sluttet bør det være mulig.

 

”Elverumsfullmakten” og /eller konstitusjonell nødrett hjemler ikke Londonregjeringens straffeanordninger og ny rettergangslov for landssviksaker. Trondheimskapitulasjonen 10.6.1940 medførte etter forfatterens mening at Norge som stat kapitulerte overfor Tyskland i folkerettslig forstand.

 

Følgelig mener forfatteren at et sivilt rettsoppgjør skulle vært gjennomført i henhold til straffeloven av 1902. Videre at p.g.a. Trondheimskapitulasjonen var det ikke hjemmel for å straffe noen etter straffelovens §86 for frivillig bistand til fienden som fienden likevel kunne krevd i henhold til folkeretten. Rettsoppgjøret burde ha konsentrert seg om det som kan karakteriseres som brudd på troskapsplikten alle norske borgere har ovenfor den norske stat. Eksempler på brudd på troskapsplikten er gitt i kap. 5.5. I tillegg skulle norske borgeres medvirkning til krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten selvfølgelig konsekvent vært straffet.

 

 

Takk

 

Forfatteren ønsker å rette en spesiell takk til Nasjonalbibloteket, Stiftelsen norsk okkupasjonshistorie og Riksarkivet for de store databasene med opplysninger om norsk krigshistorie som finnes på deres respektive nettsteder. Uten tilgang til disse databasene ville dette nettstedet ikke vært mulig.

 

Til sist en takk til forfatterens ektefelle for all tålmodighet og støtte i relasjon til de mange hundre timene som på fritiden er gått med til å lage dette nettstedet.

 

                                                                 Redigert sist 27.01.2016

 

 

                                                    Kjetil Tednes